0%

The purpose of this documentation is to record all the findings and my progress while exploring Firefox source code, in order to log how many time a DOM API is called when visit a single website, or multiple common website.

This require a deep modification in Firefox’s implementation of DOM API.

Read more »

Nếu bạn có dư dả thời gian và nguồn kinh phí eo hẹp, thì cách tốt nhất để dạo vòng quanh các nước EU chính là các phương tiện công cộng.

Read more »

Tuần 2 trong course Machine Learning của giáo sư Andrew Ng trên Coursera. Trong phần này, bạn sẽ thấy linear regression được mở rộng thành multiple input features, và những best practices để thực hiện linear regression.

Read more »